Frisens park – en historisk park återställs

Just nu restaureras Frisens park på Kungliga Djurgården. Kungl. Djurgårdens förvaltning, landskapsarkitekter och arkeologer restaurerar delar av den engelska parken utifrån en historisk karta från 1777.

Film om parkprojektet

parkvisning

Vill du lära mer? Projektets experter bjuder in till visning av parkprojektet, på plats i parken:

Föredrag

I Kungliga slottets föredragsserie fördjupar vi oss i trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia kring projektet:

Kungliga Djurgårdens förvaltning deltar även i Arkeologidagen söndag den 25 augusti med visning av Frisens park. Läs mer på arrangören Riksantikvarieämbetets webbplats. Länk till annan webbplats.

Frisens park är en av Södra Djurgårdens bäst bevarade hemligheter. Granne med prins Eugens Waldemarsudde ligger den högt belägna 1700-talsparken inbäddad i Södra Djurgårdens landskap. Huvudbyggnaden är försvunnen men den välbevarade engelska parken finns kvar.

Frisens park är byggd på naturförsköningens princip. Platsens dramatiska topografi med utblickar över Stockholms inlopp och det omgivande landskapet med gamla ekar, hade ideala förutsättningar för anläggandet av en engelsk landskapspark.

Historiskt källmaterial

I parken har Kungl. Djurgårdens förvaltning inlett ett restaureringsarbete av den centrala dammen från 1770-talet. Kunskapen om parkens utformning bygger på en karta upprättad 1777. Kartan är mycket noggrant utförd och överensstämmer i stor utsträckning med hur anläggningen såg ut i verkligheten.

Med det historiska källmaterialet som utgångspunkt inleddes parkprojektet år 2021. Initialt genomfördes en trädgårdsarkeologisk undersökning i den södra delen av parken, som i stort bekräftade informationen från 1777 års karta. Den igenfyllda dammen grävdes då varsamt fram och de äldre gångvägarna lokaliserades med trädgårdsarkeologiska schakt.

Välbevarad park

Genom den trädgårdsarkeologiska undersökningen konstaterades att Frisens park, som är en av de tidigaste engelska parkerna i Sverige, är mycket väl bevarad, där många av de historiska parkelementen är synliga idag. Dessa nya kunskaper ligger till grund för ett restaureringsförslag som har tagits fram i tätt samarbete mellan Kungl. Djurgårdens förvaltning, arkeologer och landskapsarkitekter.

Damm och bro återskapas

Som en första etapp i återskapandet av den historiska parken restaureras dammens delvis raserade murverk under 2024. Utöver detta kommer Carl Magnus Fris träbro att rekonstrueras. Insatserna i Frisens park syftar till att lyfta fram och återge parkens värdefulla natur- och kulturvärden och samtidigt stärka områdets biologiska mångfald.

Det pågående parkprojektet involverar arkeologer, byggnadsantikvarie, landskapsarkitekter, parkchef och trädgårdsmästare.

Toppbilden: Frisens park, foto Jonas Borg

Sedan 2021 pågår projektet att återställa den historiska parken. Se filmen där arkeologen, landskapsarkitekten och parkchefen berättar om arbetet. Klicka på bilden för att starta filmen.

Porfyrvasen

En värdefull kunskapskälla i projektet är den historiska kartan från 1777, upprättad av lantmätaren Lars Reinhold Kökeritz. Klicka på bilden för förstoring. Foto: Lantmäteriet

Den ursprungliga dammen har varsamt grävts fram och framöver kommer träbron att rekonstrueras. Bilden visar en akvarell av C.F. Akrell från början av 1800-talet som avbildar dammen med bron. Källa: ur Bolin et al, Djurgården förr och nu, 1925

Folkliv på pelousen i Frisens park, avbildat 1868 av Frans Vilhelm Laurin. Foto: Stockholmskällan

Engelsk landskapspark

Den engelska landskapsstilen introducerades i Sverige i mitten av 1700-talet. Stilen kan beskrivas som en motreaktion till barockens strama parkideal. Nu eftersträvades naturliga former med slingrande gångvägar, pelouser och fjärrvyer över omgivande landskap. Vattenspeglar var ett viktigt inslag i den engelska landskapsparken. De prydnadsdammar som anlades skulle till formen efterlikna naturliga vattendrag. Vattenspeglarna skulle även delvis vara dolda, så att inte helheten uppfattades direkt, och vattnet fick gärna vara i rörelse.

Parkens historia

Längs strandlinjen på Södra Djurgården uppfördes ett antal eleganta sommarnöjen under andra halvan av 1700-talet. Landskapets skönhet och närheten till staden samt den kungliga närvaron lockade både aristokrater och förmögna handelsmän, som förskönade omgivningarna med påkostade park- och trädgårdsanläggningar. Frisens park är en av dessa.

Isak Kierman 1759
År 1759 förvärvade bokhållaren Isak Kierman det tidigare jägarbostället, då vid namn Biskopsjakten. Kierman namngav egendomen Bergsjölund och uppförde en huvudbyggnad med symmetriskt grupperade paviljonger och blomsterterrasser, med utsikt över Stockholms inlopp. Norr om den nu försvunna gårdsbebyggelsen anlades en tio hektar stor engelsk park. Den tidiga parken var enkelt utformad med allékantade vägar, som ledde från huvudbyggnaden vidare ut i parken och till sittplatser med vackra vyer.

Bröderna Sprengtporten 1775
Mellan åren 1775 och 1792 ägdes egendomen av bröderna Johan Wilhelm och Jakob Magnus Sprengporten. Bröderna lade ner stora summor på att utveckla parken, som även utvidgades med cirka fyra hektar. Under denna tid tillkom ett stort antal nya gångvägar som skapade nya rörelsemönster och siktlinjer. I parkens centrala del anlades en allé som avslutades med en utsiktsplats, och mellan denna och gårdsbebyggelsen anlades en damm och parterre. Dammen, som fick en mjukt böljande form och stensatta kanter, var ett betydelsefullt element i parkens gestaltning. I parken anlades även en vackert skålad gräsplan, en så kallad pelouse.

Carl Magnus Fris 1792
År 1792 köptes Bergsjölund av grosshandlaren Carl Magnus Fris, och parken kom därefter att bära hans namn. Egendomen utökades då ytterligare med bland annat det intilliggande Waldemarsudde. Även Fris lade ner stora summor på att utveckla och försköna parken, och den ansågs i sin samtid vara den vackraste parkanläggningen på Djurgården. Genom Fris försorg anlades bland annat en enkel välvd träbro över dammen.

Kungl. Djurgårdens förvaltning 1838
1838 övertog Kungl. Djurgårdens förvaltning parken. Parken blev då ett mycket populärt utflyktsmål för Stockholmsborna, och karaktären av en folkpark höll i sig långt in på 1800-talet. Så småningom förföll egendomens äldre byggnader från Kiermans tid och revs. Dammen, som en gång varit så betydelsefull, tycks inte ha hållits i stånd. Under 1800-talets första hälft fylldes dammen igen och föll i glömska. Under 1900-talet förlorade Frisens park sin dragningskraft och redan 1925 beskrivs att det var ”tomt och öde i de gamla alléerna, dit endast enstaka, trogna Djurgårdsälskare finna vägen” (ur Djurgården förr och nu, 1925, Bolin et al).

Inför besöket

Upplev historien och sevärdheterna på södra Djurgården med appen ´Kungliga promenader' – ett spännande och lättillgängligt sätt att bli g...

Läs mer

Ladda hem kartor över norra och södra Djurgården, samt karta för rid-och cykelvägar.

Läs mer

Kommande händelser

Välkommen till visning av Frisens park på Kungliga Djurgården. Hör om det spännande och pågående projektet att återställa en historisk pa...

Biljetter

Kvällens föredrag handlar om det gröna kulturarvet och specifikt om restaureringen av en historisk park på Kungliga Djurgården – en histo...

Biljetter

Upptäck mer om Kungliga Djurgården

Kungl. Djurgårdens förvaltning upplåter marken på Djurgården till evenemang av olika slag. Många evenemang är årligen återkommande.

Läs mer

Ny skulptur invigs sommaren 2024. Upptäck de monumentala skulpturerna på Kungliga Djurgården. Här skapas en permanent skulpturpark i områ...

Läs mer

Kungliga Djurgården är Sveriges mest besökta rekreationsområde. Platsen är således mycket passande för nationella minnesmärken och ett st...

Läs mer

Rosendals slott ute på Djurgården i Stockholm är ett unikt dokument över den svenska empirstilen, så kallad Karl Johan-stil. Rosendal var...

Läs mer

År 1286 förvärvade Magnus Ladulås stora delar av Walmunzö; idag södra Djurgårdsön. Djurgården har sedan dess varit kunglig mark som använ...

Läs mer

Kungliga Nationalstadsparken sträcker sig över en mil, från Djurgården i söder till Ulriksdal i norr. Parken innefattar Södra och Norra D...

Läs mer

Artiklar och film

Just nu restaureras Frisens park på Kungliga Djurgården. Kungl. Djurgårdens förvaltning, landskapsarkitekter och arkeologer restaurerar d...

Läs mer

Kungl. Djurgårdens förvaltning har gjort en kartläggning av parkens 200-åriga historia. Med stöd av gamla arkiv, trädgårdsarkeologi och m...

Läs mer

Upptäck de kungliga parkerna! Här möts natur och kultur, historia och nutid. Parkerna är öppna året om, dygnet runt.

Läs mer

Kundservice

Öppettider: Stängt